Privatlivspolitik

USA Norway

Privacy Policy

Last Updated On 24-Oct-2022

This Privacy Policy describes the policies of

NetSpirit.No
Sorrentovej 28, 2300 Copenhagen, Dk,
Info@netspirit.org | Phone: 26235940
Grievance Officer: Info@netspirit.org

on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( www.netspirit.no ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service.

We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.

 1. How We Use Your Information:

  We will use the information that we collect about you for the following purposes:

  1. Marketing/ Promotional
  2. Support
  3. Administration info
  4. Targeted advertising
  5. Site protection

  If we want to use your information for any other purpose, we will ask you for consent and will use your information only on receiving your consent and then, only for the purpose(s) for which grant consent unless we are required to do otherwise by law.

 2. How We Share Your Information:

  We will not transfer your personal information to any third party without seeking your consent, except in limited circumstances as described below:

  1. Ad service
  2. Analytics

  We require such third party’s to use the
  personal information we transfer to them only for the purpose for which it was transferred and not to retain it for longer than is required for
  fulfilling the said purpose.

  We may also disclose your personal information for the following: (1) to comply with applicable law, regulation, court order or other legal process; (2) to enforce your agreements with us, including this Privacy Policy; or (3) to respond to claims that your use of the Service violates any third-party rights. If the Service or our company is merged or acquired with another company, your information will be one of the assets that is transferred to the new owner.

 3. Your Rights:

  Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at info@netspirit.org. We will respond to your request in accordance with applicable law.

  Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought.

 4. Cookies.

  This website uses cookies. We use cookies to customize our content and ads, to show you social media features and to analyze our traffic. We also share information about your use of our website with our social media partners, advertising partners and analytics partners. Our partners may combine this data with other information you have provided to them or that they have collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.

  Cookies are small text files that can be used by websites to make a user’s experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary to ensure the provision of the service you have expressly requested to use. For all other types of cookies, we must obtain your consent.

  This website uses different types of cookies. Some cookies are set by third-party services that appear on our pages. You can change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website at any time.

 5. Security:

  The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.

 6. Third Party Links & Use Of Your Information:

  Our Service may contain links to other websites that are not operated by us. This Privacy Policy does not address the privacy policy and other practices of any third parties, including any third party operating any website or service that may be accessible via a link on the Service. We strongly advise you to review the privacy policy of every site you visit. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

 7. Data Protection Officer:

  If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer. We will address your concerns in accordance with applicable law.

 8. DISCLAIMER:

  Neither we nor any third party makes any warranty as to the accuracy, completeness or suitability of the information contained on this website. You acknowledge by your use that information may contain inaccuracies or errors, and we expressly disclaim any liability for such inaccuracies or errors.

  Your use of information provided on this website is solely at your own risk, for which we are not responsible. It is your own responsibility to ensure that information available through this website is correct and meets your specific requirements.

  The information on this website is provided as general information and is not advice. While we endeavor to keep the information up-to-date and correct, we make no guarantees of any kind as to the reliability of this information. Any use of information from the website is therefore at your own risk.

  Under no circumstances will we therefore be liable for any loss or damage that results from or may be connected with the use of this website.

Norway

Personvernregler

Sist oppdatert 24. oktober 2022

Denne personvernerklæringen beskriver retningslinjene til

NetSpirit.No
Sorrentovej 28, 2300 København, Dk,
Info@netspirit.org | Telefon: 26235940
Klageansvarlig: Info@netspirit.org

om innsamling, bruk og avsløring av informasjonen din som vi samler inn når du bruker nettstedet vårt ( www.netspirit.no ). (tjenesten»). Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, samtykker du til innsamling, bruk og avsløring av informasjonen din i samsvar med disse personvernreglene. Hvis du ikke samtykker til det samme, vennligst ikke gå inn på eller bruk tjenesten.

Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst uten forvarsel til deg og vil legge ut den reviderte personvernerklæringen på tjenesten. De reviderte retningslinjene trer i kraft 180 dager etter at de reviderte retningslinjene er lagt ut i tjenesten, og din fortsatte tilgang til eller bruk av tjenesten etter dette tidspunktet vil utgjøre din aksept av den reviderte personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du går gjennom denne siden med jevne mellomrom.

  1. Hvordan vi bruker informasjonen din:

   Vi vil bruke informasjonen vi samler inn om deg til følgende formål:

   1. Markedsføring/kampanje
   2. Støtte
   3. Administrasjonsinformasjon
   4. Målrettet annonsering
   5. Nettstedsbeskyttelse

   Hvis vi ønsker å bruke opplysningene dine til andre formål, vil vi be deg om samtykke og vil kun bruke opplysningene dine når vi mottar ditt samtykke og deretter kun til formålet(e) som gir samtykke med mindre vi er pålagt å gjøre noe annet ved lov.

  2. Hvordan vi deler informasjonen din:

   Vi vil ikke overføre din personlige informasjon til noen tredjepart uten å søke ditt samtykke, bortsett fra i begrensede omstendigheter som beskrevet nedenfor:

   1. Annonsetjeneste
   2. Analyse

   Vi krever at slike tredjeparter bruker
   personopplysninger vi overfører til dem kun for formålet de ble overført for og ikke for å oppbevare dem lenger enn nødvendig for
   oppfyller nevnte formål.

   Vi kan også avsløre din personlige informasjon for følgende: (1) for å overholde gjeldende lov, forskrift, rettskjennelse eller annen juridisk prosess; (2) for å håndheve avtalene dine med oss, inkludert denne personvernerklæringen; eller (3) for å svare på påstander om at din bruk av tjenesten bryter med tredjeparts rettigheter. Hvis Tjenesten eller selskapet vårt fusjoneres eller erverves med et annet selskap, vil informasjonen din være en av eiendelene som overføres til den nye eieren.

  3. Dine rettigheter:

   Avhengig av loven som gjelder, kan du ha rett til å få tilgang til og korrigere eller slette dine personopplysninger eller motta en kopi av dine personopplysninger, begrense eller protestere mot aktiv behandling av dine data, be oss om å dele (portere) dine personopplysninger til en annen enhet, trekke tilbake ethvert samtykke du har gitt oss til å behandle dataene dine, en rett til å sende inn en klage til en lovfestet myndighet og andre rettigheter som kan være relevante under gjeldende lover . For å utøve disse rettighetene kan du skrive til oss på info@netspirit.org. Vi vil svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende lov.

   Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater oss å samle inn eller behandle den nødvendige personopplysningen eller trekke tilbake samtykket til å behandle den samme for de nødvendige formålene, kan det hende du ikke får tilgang til eller bruke tjenestene som informasjonen din ble søkt om.

  4. Informasjonskapsler.

   Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler for å tilpasse innholdet og annonsene våre, for å vise deg sosiale mediefunksjoner og analysere trafikken vår. Vi deler også informasjon om din bruk av nettstedet vårt med våre sosiale mediepartnere, annonsepartnere og analysepartnere. Våre partnere kan kombinere disse dataene med annen informasjon du har gitt dem eller som de har samlet inn fra din bruk av tjenestene deres. Du samtykker til våre informasjonskapsler hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt.

   Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan brukes av nettsteder for å gjøre brukeropplevelsen mer effektiv. Loven sier at vi kan lagre informasjonskapsler på enheten din hvis de er strengt nødvendige for å sikre levering av tjenesten du uttrykkelig har bedt om å bruke. For alle andre typer informasjonskapsler må vi innhente ditt samtykke.

   Denne nettsiden bruker forskjellige typer informasjonskapsler. Noen informasjonskapsler settes av tredjepartstjenester som vises på sidene våre. Du kan når som helst endre eller trekke tilbake samtykket ditt fra informasjonskapselerklæringen på nettstedet vårt.

  5. Sikkerhet:

   Sikkerheten til informasjonen din er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk eller uautorisert endring av informasjonen din under vår kontroll. Men gitt de iboende risikoene, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet, og følgelig kan vi ikke garantere eller garantere sikkerheten til informasjonen du sender til oss, og du gjør det på egen risiko.

  6. Tredjepartskoblinger & Bruk av informasjonen din:

   Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Denne personvernerklæringen tar ikke for seg personvernreglene og annen praksis fra tredjeparter, inkludert tredjeparter som driver et nettsted eller en tjeneste som kan være tilgjengelig via en lenke på tjenesten. Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese personvernreglene for hvert nettsted du besøker. Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester.

  7. Datavernansvarlig:

   Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av informasjonen din som er tilgjengelig hos oss, kan du sende en e-post til vår klageansvarlige. Vi vil behandle dine bekymringer i samsvar med gjeldende lov.

  8. ANSVARSFRASKRIVELSE:

   Verken vi eller noen tredjepart gir noen garanti med hensyn til nøyaktigheten, fullstendigheten eller egnetheten til informasjonen på denne nettsiden. Du erkjenner ved din bruk at informasjon kan inneholde unøyaktigheter eller feil, og vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for slike unøyaktigheter eller feil.

   Din bruk av informasjon gitt på denne nettsiden er utelukkende på egen risiko, som vi ikke er ansvarlige for. Det er ditt eget ansvar å sikre at informasjonen som er tilgjengelig via denne nettsiden er korrekt og oppfyller dine spesifikke krav.

   Informasjonen på denne nettsiden er gitt som generell informasjon og er ikke råd. Selv om vi bestreber oss på å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gir vi ingen garantier av noe slag med hensyn til påliteligheten til denne informasjonen. All bruk av informasjon fra nettsiden er derfor på eget ansvar.

   Vi vil derfor ikke under noen omstendigheter være ansvarlige for tap eller skade som skyldes eller kan ha sammenheng med bruken av denne nettsiden.